Kamerový systém Arménska 6-8-10

Smernica o používaní kamerového systému Arménska 6-8-10.

Všeobecné ustanovenia:

Tento dokument poskytuje informácie o tom, ako Kamerový systém Arménska 6-8-10 spracúva osobné údaje získané o fyzických osobách vstupujúcich do priestorov monitorovaných kamerovým systémom.

Účelom tohoto dokumentu je informovať Vás o tom, ako zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje v súvislosti s prevádzkou kamerového systému a ďalej vás informovať o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť.

Prevádzkovateľ kamerového systému:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov Arménska 6-8-10

Kontaktné miesto:
info@armenska6810.sk alebo u správcu SBYT, s r.o.

Poštová adresa:
Kamerový systém
Arménska 6
821 06 Bratislava

Identifikácia iného spracovateľa:
Kamerový záznam nespracúva žiadny ďalší spracovateľ a záznamy sa diaľkovo neprenášajú.

Vymedzenie základných pojmov

kamerový systém: kamerový monitorovací systém je technické zariadenie – zabezpečovací systém v určených lokalitách slúžiaci na monitorovanie vymedzeného priestoru za účelom zabezpečenia tohto priestoru.

monitorovaný priestor: je časť verejne prístupných priestranstiev v určených lokalitách, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia – automaticky alebo mechanicky ovládaných kamier, ktoré sú súčasťou kamerového systému.

priestor prístupný verejnosti: priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon.

osobný údaj: osobným údajom v prípade monitorovania verejných priestranstiev kamerovým systémom je pomocou kamery kamerového systému snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe automaticky uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje aj videozáznam dopravného prostriedku, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam, ktorého je možné využívať ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby. Osobný údaj je vyhotovený bez súhlasu dotknutej osoby.

oprávnená osoba: oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa kamerového systému v rámci plnenia svojich pracovných povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi v súlade s jej poučením o právach a povinnostiach ustanovených nariadením Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. V tomto prípade je oprávnenou osobou fyzická osoba, ktorá bola pred použitím kamerového systému poučená o právach a povinnostiach ustanovených zákononm č. 18/2018 Z.z. a Nariadením GDPR, bola oboznámená s technickým zariadením a používaním kamerového systému v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, zároveň oprávnená osoba svojím podpisom potvrdila vykonanie poučenia a oboznámenia sa s vyššie uvedenými skutočnosťami.

dotknutá osoba: dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Je ňou osoba identifikovateľná priamo či nepriamo, najmä odkazom na identifikátor – ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu, alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba – jednotlivec, nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca.

likvidácia osobných údajov: likvidáciou osobných údajov sa rozumie automatické odstraňovanie digitalizovaných dát ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou ktorých sú aj osobné údaje bez zásahu oprávnenej osoby.

Účel spracovania a monitorovania osobných údajov:

Ochrana majetku, zdravia a života prevádzkovateľa a osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Súčasťou oprávneného záujmu je aj archivácia a vyhotovenie záznamu pre dokazovanie priestupkovej alebo trestnej činnosti.

Oprávnený záujem:
Na základe oprávneného záujmu je možné preventívne znižovať a dokumentovať všeobecnú kriminalitu v bytovom dome a tesnej blízkosti a zvyšovať tak právo na bezpečnosť obyvateľov bytového domu. Minimalizovať negatívne dopady na život a zdravie obyvateľov bytového domu. Vzhľadom k tomu, že sa v okolí vyskytli prípady krádeží a vandalizmu, obyvatelia bytového domu si chcú chrániť svoj majetok pred poškodení a odcudzením.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Kategória subjektov spracovaných osobných údajov:
Dotknuté môžu byť všetky osoby nachádzajúce sa v priestore dosahu monitorovacieho zariadenia (občania, zamestnanci dodávateľských firiem, vlastníci, návštevy, prechádzajúce osoby).

Príjemca osobných údajov:
• Osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru (návštevy, dodávatelia).
• Subjekt údajov vyžadujúci informácie o spracovaných údajoch.
• V odôvodnených prípadoch organy činné v trestnom konaní.
• Iné zainteresované subjekty pre naplnenie účelu spracovania (napr. poisťovňa, súd).

Informácie poskytnuté subjektom údajov:
Na použitie kamerového systému sú použité označenia, ktoré sú umiestnené na vstupe do bytového domu. Označenia obsahujú okrem symbolu aj slovné upozornenie na monitorovanie priestoru a identifikáciu správcu údajov a informáciu kde je možné získať ďalšie informácie o kamerovom systéme.

Spracovanie citlivých údajov:
Kamerový systém nespracúva žiadne citlivé osobné údaje.

Spôsob získavania osobných údajov:
Osobné údaje sú získavané bez súhlasu dotknutých subjektov.

Posúdenie proporcionality:
Vzhľadom k tomu, že kamerový systém je jedným z najmenej invazívnych spôsobov a najefektívnejších pre zabezpečenie ochrany osôb, zdravia, majetku a života, je jedným z najvhodnejších a menej invazívnych spôsobov ochrany majetku, osôb s minimálnym dopadom na dotknutie iných práv týchto osôb. Zabezpečenie nepretržitej ochrany inou metódou by znamenalo väčšie obmedzenie niektorých práv dotknutých subjektov (osobná kontrola, obmedzenie pohybu). Zabezpečenie bytového domu napríklad alarmom je vzhľadom k počtu obyvateľov bytovky a neustálemu pohybu osôb v spoločných priestoroch nemožné, je preto nevyhnutné použiť inú formu zabezpečenia bytového domu. Alternatívnou formou zabezpečenia bytového domu je použitie kamerového systému. Kamerový systém pôsobí prevenčne a chráni majetok obyvateľov bytového domu v dostatočnej miere.

Posúdenie rizík pre práva a slobody subjektov údajov:
Vo väčšine prípadov nedochádza k nepretržitému sledovaniu kamerového záznamu alebo živého prenosu. Tak isto nedochádza k systematickému prezeraniu záznamov (iba v prípade incidentu) miera ohrozenia práv a slobôd dotknutých subjektov minimálna.

Vplyv spracovania osobných údajov na dotknuté osoby:
Pozitívny:
• zvýšenie pocitu bezpečia jednotlivca,
• ochrana majetku jednotlivca, osôb,
• ochrana a zabezpečenie práv na bezpečnosť jednotlivca, osôb,
• zabezpečenie verejného poriadku v okolí jednotlivca,
• zvýšenie dodržiavania právnej ochrany jednotlivca, skupín, osôb,
• zabezpečenie ochrany a práv detí,
• prevencia kriminality a minimalizácia dopadov na dotknuté osoby.
Negatívny:
• narušenie súkromia dotknutých osôb,
• možná nechcená medializácia dotknutých nepriamo zúčastnených osôb v prípade dokumentácie trestnej alebo priestupkovej činnosti.

Ochrana pred negatívnymi dopadmi na jednotlivca:
Na základe posúdenia možných vplyvov na dotknuté osoby boli prijaté nasledovné opatrenia:
• označenie priestorov v bytovom dome (priestor monitorovaný kamerovým systémom),
• 14 dňová lehota výmazu údajov zo záznamového zaradenia,
• obmedzený prístup ku a do záznamového zariadenia na základe prístupových práv,
• možnosť vyznačenia a nastavenia privátnych zón v systéme záznamového zariadenia na minimalizáciu dopadov na narušenie súkromia dotknutých osôb.

Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu:
Priestor bytového domu je možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, ochrany majetku, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti alebo dodržiavania domového poriadku.

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní.

Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú príslušníkovi policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka v súlade s ustanoveniami zákona 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok).

Vo veciach dodržiavania domového poriadku sa osobné údaje neposkytujú, no oprávnená osoba môže vedomosť týchto údajov primerane použiť na zjednanie nápravy porušovania.

Popis kamerového systému, doba uloženia a likvidácia záznamu:

Kamerový systém sa skladá celkom z 37 kamier umiestnených v rámci areálu a vo vnútorných priestoroch bytového domu Arménska 6-8-10. Kamery majú snímací uhol 90 stupňov a monitorujú vstupy do oploteného areálu bytového domu, parkoviská v tesnej blízkosti bytového domu, vchody, garáž a niektoré chodby bytového domu. Objekt má vlastné oplotenie a vstupné brány, je preto viditeľné ohraničenie pozemkov vlastníkov bytového domu Arménska 6-8-10.

Kamery snímajú obraz farebne a nepretržite. Osobné údaje obsiahnuté na záznamoch z kamier sú uchovávané na záznamovom zariadení po dobu maximálne 14 dní, čo je doba nutná k tomu, aby sme mohli zistiť a prešetriť prípadný incident. Po uplynutí tejto doby sú tieto záznamy vymazané prepisom v slučke. Zber osobných údajov kamerovým systémom nainštalovaným v bytovom dome je vykonávaný len v nevyhnutnom rozsahu, a to pre dokazovanie páchania priestupkovej alebo trestnej činnosti. Monitorovanie je vykonávané v kritických miestach bytového domu, kde je predpoklad páchania kriminality.

Celý priestor bytového domu je pri každom vchode označený piktogramom kamery.
Zber osobných údajov je zabezpečený automatizovaným spôsobom.

Použitá technológia: IP digitálny kamerový systém s IP-5MP kamerami
Pripojenie kamerového systému s inými zariadeniami: NIE
Zabezpečenie siete: Kamerový systém je na samostatnej neprístupnej IT sieti CCTV
Poskytovanie informácií tretím stranám: NIE

Zabezpečenie záznamového zariadenia pred neoprávnenou manipuláciou:
Záznamové zariadenie je uložené v samostatnej uzamykateľnej miestnosti.
Vstup do záznamového zariadenia je chránený heslom.

Oprávnené osoby:
Prístup k obrazovým záznamom z bezpečnostných kamier majú len preškolené a poučené oprávnené osoby.
Informáciu o oprávnených osobách môžete získať u Správcu alebo u Zástupcu vlastníkov.

Oprávnené osoby musia byť správcom preukázateľne poučené o právach a povinnostiach stanovených zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.“) a nariadením Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku a ktoré spracúvajú.

Oprávnené osoby majú prístup k osobným údajom prostredníctvom informačných technológií, a to po prihlásení sa vlastným prístupovým menom a heslom. Oprávnené osoby nesmú pridelené meno a heslo vyzradiť, zverejniť alebo iným spôsobom sprístupniť neoprávneným osobám. Informačný systém je ošetrený riadením privilegovaných prístupov, ktoré zabezpečuje úpravu rozsahu prístupových práv pre používateľov. Informačné technológie zároveň zaznamenávajú prístupy a aktivity vykonávané v informačnom systéme. V informačných systémoch sú používané výhradne legálne softvéry, ktoré sú pravidelne automaticky aktualizované.

Povinnosť mlčanlivosti:
Oprávnené osoby poverené spracúvaním obrazového záznamu z bezpečnostného kamerového systému sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou bezpečnostného kamerového systému. Osobné údaje takto získané nesmú poskytnúť, zverejniť ani sprístupniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržba, oprava, servis) prídu do styku s osobnými údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť, mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie alebo po skončení oprávnenia uvedených osôb. Povinnosť mlčanlivosti zaniká, len ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní, právnych veciach a vo veciach porušovania domového poriadku.

Likvidácia a ukladanie osobných údajov:
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému v lehote maximálne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Ukladaním osobných údajov sa rozumie kopírovanie digitalizovaných dát, súčasťou ktorých sú osobné údaje z interného záznamového média na externé záznamové médium. Osobné údaje získané z kamerového systému, u ktorých je dôvodný predpoklad, že budú použité ako dôkazy v priestupkovom, správnom prípadne trestnom konaní sa v digitalizovanej podobe ukladajú na externom médiu – nosiči.

Likvidácia záznamov prebieha automaticky po uplynutí archivačnej zákonom stanovenej lehoty.

Externý nosič musí byť označený príslušnou registratúrnou, resp. spisovou značkou udalosti alebo konania, v rámci ktorého bol dôkaz produkovaný, menom, priezviskom a funkciou oprávnenej osoby, ktorá uloženie vykonala, menom priezviskom a funkciou osoby, ktorá konanie vedie. Uloženie osobného údaja na externom nosiči musí byť zapísané v protokole uložených záznamov kamerového systému v nasledovnom rozsahu:
• registratúrna značka konania, právna kvalifikácia skutku,
• dátum a čas uloženia,
• oprávnená osoba, ktorá uloženie vykonala,
• dátum, doba trvania a časového rozsahu uloženia záznamu,
• číslo kamery, z ktorej bol záznam vyhotovený.

Vaše práva ako subjektu údajov:

Každý dotknutý subjekt má právo a možnosť byť informovaný a požadovať od správcu osobných údajov prístup k svojim osobným údajom, ich výmaz, opravu alebo námietku proti spracovaniu osobných údajov, tak isto právo na prenos osobných údajov a aj ďalšie práva priznávané Nariadením, ktoré sa ale nemôžu uplatňovať absolútne. Prevádzkovateľ posúdi každú žiadosť individuálne. Platí, že záznamy sa vymazávajú automaticky v stanovenom čase a teda k výmazu nie je potrebné pristupovať individuálne.

Každý dotknutý subjekt má právo a možnosť podať sťažnosť na dozorný orgán ochrany osobných údajov.

Pokiaľ si prajete uplatniť akékoľvek zo svojich vyššie uvedených práv a/alebo získať príslušné informácie, kontaktujte nás prosím cez uvedené kontakty (e-mailom alebo písomne poštou).

Odpovieme Vám do jedného mesiaca po obdržaní Vašej žiadosti, pričom si však vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť až o dva mesiace.